JÁTÉKSZABÁLYZAT

A játék időtartama: 2020. 11. 11. – 2020. 11. 15. 19:00

A sorsolás időpontja, helyszíne: Budapest, 2020.11.15. 19:00 óra

A sorsolás a https://socialwinner.besocial.hu/ oldalon keresztül történik. A sorsolás nem nyilvános.

A játék kiírója: Lakásparfüm.hu Kft. (továbbiakban „Kiíró”)

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:


A játékban való részvételért a játékosnak követnie kell a Lakásprafüm.hu Facebook oldalt és kommentben megjelölnie egy ismerősét.

Azok a Résztvevők, akik a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a

Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben

a Játékost kizárni. Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan

kizárja a Játékból.

Kiíró kizárólag azokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook

profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált

Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából

fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.


A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet-

és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, így a Kiíró az e

bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


Nyeremények:

A játékban való résztvevők között 1db Castelbel Portus Cale Pillangók pálcás diffúzort  és 1db Castelbel Portus Cale Pillangók szappant sorsolunk ki, amely 1 munkanapon belül GLS futárszolgálattal szállításra kerül.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni SZJA

fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost

terhelik.


A Kiíró a nyertes nevét a Facebook oldalán a játék alatt, új kommentként hozza nyilvánosságra a

sorsolást követő 1 napon belül. Kiíró a Nyertest Facebookon privát üzenetben, a kommentjére

válaszolva is értesíti.


A Kiíró a sorsolást követően, legkésőbb 09.06. napján, 20:00 óráig értesíti a nyertes

Játékost új bejegyzésben (”Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra

történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 48

órán belül visszaigazolni a Weboldalnak küldött Facebook privát üzenetben és megadni a Nyeremény

átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, magyarországi kézbesítési cím,

telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn

belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

A Kiíró a Nyertessel történő sikertelen kapcsolatfelvételt követően 5 napon belül 1 darab

tartaléknyertest sorsol az első sorsolással megegyező feltételek mellett.


Egyéb rendelkezések:


A játékban kizárólag cselekvőképes, 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező,

természetes személyek vehetnek részt.

Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal

való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.


Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a

rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása,

vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel,

késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. Ha a Játékos a komment írás közben bezárja a böngésző

ablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az

adatok elvesztéséért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.


A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja

felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló

hibáért.


A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek,

tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy


1) Kiíró mint adatkezelő, és az adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (teljes

név, Facebook ID; nyertesség esetén: e-mail cím, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám, pontos

születési dátum) a Játékkal összefüggésben

kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje,

illetve feldolgozza;

1. b) nyertesség esetén profilnevüket és Facebook profilképüket a Kiíró minden további

feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

és

1. c) részvételükkel kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden

rendelkezését.


Kiíró bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai

kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Lakásparfüm.hu Kft.

(székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 26. fsz. .) címén vagy az info@lakasparfum.hu email címen.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a

tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos

lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefonszám: +36

(1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu


A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető

szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére.


Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék

megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Játék egyéb közleményeivel azonos

nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://www.lakasparfum.hu/facebook-nyeremenyjatek oldalon érhető el.

Budapest, 2020.11.11.